Editorial Team
Naziya Alvi Rahman
Editor

naziya.rahman@exchange4media.com

Delhi Team

Ruhail Amin
Senior Special Correspondent

ruhail.amin@exchange4media.com

Mumbai Team

Sonam Saini
Principal Correspondent

Sonam.Saini@exchange4media.com

Bangalore Team

Desk Team

Shruti Supriya
Senior Copy Editor

Shruti.supriya@exchange4media.com

Ruhi Baranwal
Copy Editor

ruhi.baranwal@exchange4media.com